Kara Maden Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.    

Ana Sayfa

Şirket Profili

Ürünler

Tesis

Kömür

İletişim

English

 
Kömür Kömür Oluşumu

Kömür Oluşumu
Enerji ve Kömür
Dünyada Kömür
Türkiye' de Kömür

 

 

Kömürün Tanımı

Geniş kömür kaynakları 400 milyon yıl önce Devonian Döneminde toprak bitkilerinin evriminden sonra oluşmaya başladı. Kömürün büyük bir kısmı Karboniferos Dönemi sırasında(350-280 milyon yıl önce) kuzey yarımkürede, Karboniferos / Permiyan Dönemi (350-225 milyon yıl önce) güney yarımkürede ve daha sıklıkla Creraceous Dönemi'nin sonu ile ilk Tertiary Çağı(100-15milyon yıl önce) ABD, Güney Amerika, Endonezya ve Yeni Zelanda bölgelerinde oluştu (TKI,2003).

Kömürleri meydana getiren bataklıkların geliştiği ortamlar,

•  Deltalar (en kalın kömür damarlarının oluştuğu ortamlardır),

•  Göller (göl kıyıları, kalın kömür damarlarının meydana geldiği uygun bataklık ortamlarıdır),

•  Lagünler (deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını meydana getirirler),

•  Akarsu taşma ovaları (ince kömür damarcıklarını oluştururlar) (TKİ,2003)

Kömürün Sınıflandırması

Kömürleşme süreci ve yataklanma, nem içeriği, kül ve uçucu madde içeriği, sabit karbon miktarı, kükürt ve mineral madde içeriklerinin yanı sıra jeolojik, petrografik, fiziksel, kimyasal ve termik özellikler yönünden kömürler çok çeşitlilik gösterirler. Bu durum birçok ülkede kömürlerin birbirine benzer özellikler ve yakın değerler temelinde sınıflandırılmasını zorunlu kılmıştır. Kömür üretimi, kullanımı ve teknolojisinde ileri ülkeler öncelikle kendi kömürlerinin özelliklerine göre bir sınıflama yaptıkları gibi uluslararası genel bir sınıflama için ortak standartlar da geliştirmişlerdir (8.BYKP,Kömür Çalışma Grubu Raporu,2001).

Çizelge 1.1 : Uluslararası genel kömür sınıflaması (8.BYKP,2001)

A. SERT KÖMÜRLER

B. KAHVERENGİ KÖMÜRLER


1. Koklaşabilir kömürler

(Yüksek fırınlarda kullanıma uygun kok üretimine izin veren kalitede)


2. Koklaşmayan kömürler

a) Bitümlü Kömürler
b) Antrasit


Alt bitümlü kömürler

(4.165 – 5.700 KCal/Kg arasında kalorifikdeğerde olup topaklaşma özelliği göstermez)

Linyit

(4.165 Kcal/Kg'ın altında kalorifik değerde olup topaklaşma özelliği göstermez)

Kömür Standartları

Kömürlerin kullanımında genel olarak tane boyutu önemli bir faktördür. Kömürler, eleme sistemindeki üst ve alt elek açıklıkları ile belirtilen boyut gruplarına ayrılır. Çeşitli boyut grubundaki kömürler değişik tüketim yerlerinde kullanılırlar. Piyasaya arz edilen ürünler, tane boyutunun yanı sıra kül, kükürt ve nem içerikleri, mineral madde içerikleri, kalorifik değerler ile yıkanabilirlik, kurutulabilirlik, briketlenebilirlik ve koklaşabilirlik parametreleri bazında sınıflandırılırlar.

Çizelge 1.2 Kullanım Yerleri Bazında Ürünler (8.BYKP,2001)

 

ÜRÜNLER

TANIM VE ÖZELLİKLER

KULLANIM YERLERİ


Tuvenan kömür

Ocaktan çıkarıldığı şekilde piyasaya arzedilen ürün... Hiçbir zenginleştirme yapılmamış... 0-100 mm boyutta.


Teshin (ısınma)


Krible kömür

Elenmiş ve boyutlandırılmış ürün, tüvenan kömürden daha düşük küllüdür. Boyutları;+10 mm, +20 mm, +30 mm


Teshin


Toz kömür

0/-10 veya 0/-18 boyutlarında elek altı ürünler, pulvarize yakmaya uygun...

Termik Santral ve Sanayi Tesisleri


Kurutulmuş kömür

Orjinal bünye nemi kurutucularla düşürülmüş, ürün ısıl değeri tüvenan kömürden ve krible kömürden yüksek.


Teshin ve Sanayi


Lave kömür


Yıkanmış ve boyutlandırılmış ürün, düşük küllü, düşük nemli ve ısıl değeri yüksek.


Teshin ve Sanayii


Mikst kömür


İri yıkama devresinin yan ürünü.

Termik Santral ve Akıştan Yataklı Tesisler


Şlam kömür


İnce yıkama devresinin yan ürünü.


Sanayi


Biriket kömürü

Toz kömürün katkılı veya katkısız olarak presle değişik boyutlarda briketlenmesi hali.


TeshinKok kömürü

Taşkömürlerinin dönerli ve hareketli ızgaralı fırınlarda ısıl işleme tabi tutulmasıyla elde edilen, zengin ürün. Uçucu madde düşük, sabit karbon yüksek, ısıl değer yüksek ...


Metalurji, Cam ve Porselen Sanayii